Головна

Кафедра агробіотехнологій

Кафедра агробіотехнологій

Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

101 «ЕКОЛОГІЯ» – освітня програма «Екологічна безпека і охорона навколишнього середовища».

201 «АГРОНОМІЯ» – освітня програма «Агрономія».

 

Кафедра агрономії, екології та агроінженерії успішно працює в напрямах, що охоплюють розробку наукових і прикладних технічних та управлінських рішень для секторів природокористування, агропромислового виробництва, тощо.

Фахівці-агрономи покликані професійно виконувати роботу, пов’язану із вирощуванням сільськогосподарських культур, впроваджувати й освоювати нові сорти рослин, обґрунтовувати системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва для забезпечення зростання виробництва і підвищення якості вирощеної продукції та поліпшення стану ґрунтів.

Сучасний суспільний розвиток неможливий без вирішення екологічних проблем, тому на фахівців-екологів людство покладає нині дуже великі надії. І незаперечним фактом стає те, що сьогодні екологічна освіта стає суттєвою передумовою успіху господарської діяльності.

 

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО НАВЧАЛЬНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 

201 – «АГРОНОМІЯ»

Фахівці-агрономи мають розв’язувати складні фахові задачі та практичні проблеми в галузі сільськогосподарського виробництва, володіти методами оцінки стану агрофітоценозів та прийомами корегування технологій виробництва сільськогосподарських культур з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов зони, програмувати врожай на базі різних застосовуваних агротехнологій.

За період навчання студенти спеціальності 201 «Агрономія» мають змогу проходити практику на базі провідних аграрних господарств України, стажуватися та навчатись за кордоном, брати участь у міжнародних конференціях і семінарах.

Посади, які можуть обіймати випускники-агрономи:

 • Агроном,
 • Агротехнік
 • Агрохімік
 • Агроном з насінництва
 • Агроном із захисту рослин
 • Інспектор служби фітосанітарного контролю
 • Регіональний представник виробників насіння, добрив, засобів захисту рослин
 • Експерт з моніторингу якості ґрунтів
 • Спеціаліст лабораторії моніторингу ґрунтів та якості продукції рослинництва
 • Агроном-технолог з переробки продукції рослинництва

 

101 – «ЕКОЛОГІЯ»

Освітня програма – «Екологічна безпека і охорона навколишнього середовища»

Здобувачі вищої освіти бакалаврського рівня за спеціальністю 101 «Екологія» отримують освітню кваліфікацію «Бакалавра з екології», що дасть їм змогу ставити завдання та кваліфіковано вирішувати практичні проблеми у сфері забезпечення екологічної безпеки і охорони довкілля, використовувати у професійній діяльності принципи сталого розвитку та збалансованого природокористування для реалізації превентивних заходів з охорони довкілля, застосовувати в професійній діяльності положення національного та міжнародного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, застосовувати еколого-правові норми та ідентифікувати екологічні правопорушення, організовувати еколого-орієнтовану господарську діяльність, розробляти та реалізувати природоохоронні та ресурсозберігаючі програми, забезпечувати ефективний екологічних менеджмент підприємством та реалізовувати екологічні маркетингові програми.

За період навчання студенти мають змогу проходити практику на базі управлінь екології та природних ресурсів обласних адміністрацій, структурних підрозділів Державної екологічної інспекції, працюючих підприємств, стажуватися за кордоном, а також поєднувати навчання за кордоном, брати участь у міжнародних конференціях і семінарах.

Посади, які можуть обіймати випускники-екологи:

 • Спеціаліст з виробничо-екологічної безпеки
 • Інженер-еколог
 • Екологічний аудитор
 • Інспектор з охорони природи
 • Інженер з охорони навколишнього середовища
 • Менеджер-еколог на підприємстві
 • Технолог з природоохоронних робіт
 • Спеціаліст відділу екологічного контролю
 • Фахівець з моделювання екологічних систем
 • Спеціаліст лабораторії з охорони навколишнього середовища
 • Фахівець з управління природокористуванням

 

Контакти:

Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІ корпус, а.2220)

Тернопіль, 46020

E-mail: kaf_mbp@tneu.edu.ua

професорсько-викладацький склад кафедри